.

.

 

.

Nieuwe Drostendiep

Regionale Overleggroep Nieuw Drostendiep (ROND). Overleg herinrichting beekdal Drostendiep tussen Oosterhesselen en Sleen.

Afgelopen najaar heeft ROND overleg gehad met alle partijen die betrokken zijn bij de herinrichting van het Nieuwe Drostengebied, gelegen tussen Sleen, Benneveld en Oosterhesselen.

In een eerste bijeenkomst zijn de uitvoeringsplannen en doelstellingen van de herinrichting besproken en toegelicht. In een tweede bijeenkomst is de door ROND opgestelde nota met vragen en wensen rondom de herinrichting van het natuurgebied uitvoerig besproken.

De natuurgebieden gelegen ten noorden van de Klenckerweg, eigendom van Natuurmonumenten, zullen worden afgeplagd en ingezaaid met een bloemrijk en kruidenrijk strooisel met als doelstelling het ontwikkelen van schrale bloemenrijke hooi- en graslanden, die één tot twee keer per jaar gemaaid zullen worden, gebieden waar geen beweiding zal plaats vinden en de nadruk ligt op herstel van botanische diversiteit waar geen plaats is voor weidevogels (die daar al jaren niet meer broeden). Het betreft hier het gebied de Huismaten ten westen en zuidwesten van Benneveld en een deel van het landgoed de Klencke ten westen van de Havezate. 


ROND heeft zijn zorgen geuit over de overmatige groei van het voor vee giftige kruiskruid en de overvloedige aanwezigheid van pitrus op met name het landgoed ten westen van de Klencke en hoe Natuurmonumenten denkt dat te gaan bestrijden.

Het Drostendiep ten zuiden van de Klenckerweg wordt omgevormd tot een meanderende stroom en verbreedt met een 40 meter brede hellingoever voor wateropslag en geschikt voor het ontwikkelen van een natuurlijke oevervegetatie, kansrijk gebied voor libellen, amfibieën en watervogels.

Het bestemmingsplan van de weilanden gelegen aan weerszijden van het Drostendiep is erop gericht hier weer weidevogelgebied van te maken. Dit vereist een aanpassing van het maaibeleid, bemesting, beweiding, de stand van het grondwaterniveau, pitrusbestrijding en predatiebeheer.

Over de manier waarop dit is te bereiken zijn de meningen niet eensluidend en is onder andere afhankelijk van wie eigenaar is van de te beheren terreinen.

De helft van deze graslanden is eigendom van Natuurmonumenten, de andere helft is eigendom van, en in beheer bij, natuur agrariërs. Beide partijen, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Drostendiep, werken samen aan het maken van beheerafspraken, waarbij ook de gemeente Coevorden, Agrarische Natuur Drenthe (AND) en de Stichting het Drentse Landschap zijn betrokken. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer en onderhoud van de oevers van het Drostendiep.

ROND wordt uitgenodigd deel te nemen aan het overleg binnen de Initiatiefgroep. Om weidevogels terug te krijgen is een goed bodemleven een essentiële voorwaarde, zonder bodemleven is er geen voeding beschikbaar en daarmee is het grasland niet aantrekkelijk voor weidevogels. De afgelopen jaren zijn de graslanden rond het Drostendiep verschraald.

ROND stelt voor bodemonderzoek te laten doen en afhankelijk van de uitslag een aangepast bemestingsplan met ruige mest op te stellen ter verbetering van het gehalte aan organische stof en verhoging van de zuurgraad. 


Het openhouden van grasland en het laten ontstaan van een kruidenrijke grasmat is een ander belangrijke beheermaatregel om weidevogels terug te krijgen in het gebied. ROND stelt voor gefaseerd te maaien, vluchtstroken te laten staan, na het maaien te beweiden met jongvee, schapen of paarden en te zorgen voor een lage grasstand in het voorjaar.

Over het beheer zijn voorstellen in de maak, een externe onafhankelijke deskundige is gevraagd een plan op te stellen dat na uitkomst zal worden voorgelegd aan alle aangaande partijen. Na besluitvorming is belangrijk dat alle partijen zich gaan houden aan de gemaakte beheerafspraken en elkaar daarop kunnen aanspreken.

Een hoge waterstand in de wintertijd en in het vroege voorjaar brengt het bodemleven naar boven, dat aantrekkelijk is voor weidevogels. Hierin is voorzien door het plaatsen van keersluizen in de afwateringssloten waarmee de afstroom van oppervlaktewater naar het Drostendiep gereguleerd kan worden; in droge perioden kan water vanuit het Drostendiep het gebied ingepompt worden.
Het afgelopen jaar is meer dan 60% van alle legsels in de Broeklanden verloren gegaan door predatie.

ROND stelt een intensiever predatiebeheer voor door het gebied uit te breiden, en de periode te verlengen tot het begin van het broedseizoen, waarop met lichtbakken de vos bejaagd mag worden. Een verzoek daartoe is bij de Provincie ingediend, ondersteund door de volmachten van de negen Boermarken in onze regio.

In samenwerking met de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) gaan vrijwilligers van de Werkgroep Weidevogelnestbescherming het komend seizoen wildcamera’s plaatsen bij gevonden legsels om verder inzicht te krijgen over predatieverlies van legsels en om predatiebeheer daarop af te stellen.

Er zal eerst nog heel wat water door het Drostendiep stromen voordat alle plannen zijn uitgewerkt tot een geheel waarin alle partijen zich kunnen vinden. ROND praat mee.

Namens ROND: Jan Pier Cleveringa, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                                                                          

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel