.

.

 

.

Een rondje Zweeloo

Het jaarlijkse overleg met de gemeente Coevorden. Dorpsbelangen Sweel (DBS) houdt haar leden en overige inwoners van Zweeloo graag op de hoogte van de onderwerpen en resultaten die in het overleg met derden besproken zijn.

Zeker nu het op 9 juli een openbaar overleg met de gemeente Coevorden betrof in het kader van het jaarlijkse wijk- en dorpenronde.

Tevoren hadden beide partijen de mogelijkheden om actuele en dringende aandachtspunten te agenderen. Van de kant van DBS hadden we ons beperkt tot twee zaken die ook in de laatste ledenvergadering speelden, namelijk verkeersveiligheid en met name een nieuw fietspad langs de Schapendijk vanaf het viaduct tot de Broekstukkenweg en, in de tweede plaats, taak, rol en functie van Dorpsbelangen nu en in de toekomst. De gemeente bracht naar voren: het ecologisch bermbeheer en de status van de dorpsvisie voor de dorpskern Zweeloo.

Omdat De Spil deze avond niet beschikbaar was en zich in de dorpskern Zweeloo geen alternatieve vergaderlocatie op de vergaderdatum aandiende, mochten we voor dit overleg bij de gemeente te gast zijn en wel in de uitstekende vergaderruimte van de gemeentewerf (tegenover de Welkoop) in Zweeloo. De delegatie van de gemeente was vier personen sterk en bestond uit burgemeester Bert Bouwmeester, wethouder Joop Brinks, gebiedscoördinator John de Vegt en wijkagent Hans Bonhof. Daarnaast waren nog 11 personen aanwezig op de publieke tribune zowel leden en belangstellenden uit Zweeloo als ook een flink aantal gemeenteraadsleden uit diverse politieke partijen. DBS en de gemeente waren blij verrast met deze publieke belangstelling en participatie. Een paar hoofdpunten uit het overleg volgen hier.

Een veilig fietspad
DBS heeft op verzoek van enkele leden de aanleg van een eenvoudig (schelpen-)fietspad bepleit oostelijk van de Schapendijk zo’n 610 m lang tussen het viaduct en de Broekstukkenweg. De doorgaande weg naar Schoonoord wordt, ondanks de 60 km beperking, als gevaarlijk ervaren met name voor schoolgaande kinderen naar Zweeloo of verder. Ook voor toeristen zou een afgescheiden pad een veiliger verbinding geven met de recreatieplekken aldaar. Op deze manier zou vooral ook het Looveld verkeerstechnisch beter met de bebouwde kom in verbinding staan waardoor een minder geïsoleerde positie tot stand komt. Alex Klingenberg heeft de bestaande situatie en het gewenste tracé helder in een powerpoint-presentatie in beeld gebracht. De gemeente heeft toegezegd te kijken naar de haalbaarheid van het idee. Voor 1 november komt een eerste uitgewerkte reactie. De noodzaak werd wel onderschreven maar de complexe uitvoering, ook in verband met eigendomsrechten,  en de precedentwerking, zijn argumenten die nader overwogen worden. Een en ander kan bovendien een plaats krijgen in het binnenkort te verschijnen fietsplan.

Dorpsbelangen: functie, taken en bevoegdheden
De verenigingen voor dorpsbelangen hebben het moeilijk. Sprekend voor ons zelf: er lijken steeds meer taken en verantwoordelijkheden op ons af te komen, niet alleen in het belang van de leden maar ook op verzoek van de gemeente. Anderzijds is de animo om bestuurstaken op zich te nemen ook sterk aan het verminderen. Om ons heen zien we ook andere dorpsbelangenverenigingen het ook moeilijk hebben. Jan Pieters legt dan ook de vraag aan de gemeente voor: wat verwachten jullie nu van ons? Het kan niet zo zijn dat we allerlei taken en verantwoordelijkheden die bij de gemeente thuis horen, op onze nek krijgen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een dorpsvisie. De gemeente heeft hoog op zijn verlanglijst dat de wijken en dorpen een eigen (toekomst-)visie ontwikkelen, maar is dat eigenlijk niet een taak van de gemeente? en zo nee, hoe krijgen we dit wel voor elkaar.

Er ontstond een stevige discussie over de taakverdeling tussen gemeente en (bijvoorbeeld) DBS. De burgemeester gaf met klem van argumenten aan dat -om te beginnen- de dorpsvisie geen verplichting is, maar een mogelijkheid voor de dorpsbelangen om in een kader de wenselijkheden naar voren te brengen. Bovendien kan een dergelijk document voor DBS de grondslag zijn voor het te voeren beleid en voor de verdeling van een eventueel dorpsbudget. De gemeente is hiervoor alleen maar uitnodigend. Ook is het zo dat een dorpsvisie niet een rijk geïllustreerd document van 30 kantjes hoeft te zijn, maar dat -in de woorden van Jan Heijmans- een simpele mail volstaat. Als maar duidelijk is wat de status ervan is en dat het gedragen wordt door de medeburgers van, in dit geval, Zweeloo. Wel heeft DBS aangegeven dat de laatst verschenen dorpsvisie van 2015 nog actueel is.

In het gesprek is op een open manier stevig van gedachten gewisseld, bijvoorbeeld ook de afhandeling van subsidieaanvragen in het kader van het Stimuleringsfonds, maar wel met begrip voor elkaars positie. Door DBS is de bijeenkomst uitdrukkelijk als verhelderend en stimulerend ervaren.

Ton van den Oever, d.d. 11 juli 2018

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel