.

.

 

.

Het jaarlijkse overleg met de gemeente Coevorden

* Dorpsbelangen Sweel pleit voor fietspad langs Schapendijk.
* Verenigingen voor dorpsbelangen hebben het moeilijk.

Dorpsbelangen Sweel (DBS) houdt haar leden en overige inwoners van Zweeloo graag op de hoogte van de onderwerpen en resultaten die in het overleg met derden besproken zijn. Zeker nu het maandag 9 juli j.l. een openbaar overleg met de gemeente Coevorden betrof in het kader van de jaarlijkse wijk- en dorpenronde.

Tevoren hadden beide partijen de mogelijkheden om actuele en dringende aandachtspunten te agenderen. ‘Van de kant van Dorpsbelangen Sweel hadden we ons beperkt tot twee zaken die ook in de laatste ledenvergadering speelden, namelijk verkeersveiligheid en met name een nieuw fietspad langs de Schapendijk vanaf het viaduct tot de Broekstukkenweg en, in de tweede plaats, taak, rol en functie van Dorpsbelangen nu en in de toekomst. De gemeente bracht naar voren: het ecologisch bermbeheer en de status van de dorpsvisie voor de dorpskern Zweeloo’, aldus secretaris Ton van den Oever.

Tijdens de wijk- en dorpenronde is er volgens Van den Oever op een open manier stevig van gedachten gewisseld, bijvoorbeeld ook over de afhandeling van subsidieaanvragen in het kader van het Stimuleringsfonds, maar wel met begrip voor elkaars positie.

Omdat dorpshuis De Spil deze avond niet beschikbaar was en er in de dorpskern Zweeloo geen alternatieve vergaderlocatie beschikbaar was, mocht DBS voor dit overleg bij de gemeente te gast zijn en wel in de uitstekende vergaderruimte van de gemeentewerf (tegenover de Welkoop) in Zweeloo. De delegatie van de gemeente was vier personen sterk en bestond uit burgemeester Bert Bouwmeester, wethouder Joop Brink, gebiedscoördinator John de Vegt en wijkagent Hans Bonhof.

Daarnaast waren nog elf personen aanwezig op de publieke tribune; zowel leden en belangstellenden uit Zweeloo als ook een flink aantal gemeenteraadsleden uit diverse politieke partijen. DBS en de gemeente waren blij verrast met deze publieke belangstelling en participatie. Volgens Ton van den Oever is de bijeenkomst uitdrukkelijk als verhelderend en stimulerend ervaren.

Bijschrift foto: Dorpsbelangen Sweel pleit voor de aanleg van een fietspad langs de Schapendijk vanaf het viaduct tot de Broekstukkenweg. (Foto: Alex Klingenberg)

Verenigingen voor dorpsbelangen hebben het moeilijk
Dorpsbelangen Sweel vraagt duidelijkheid over functie, taken en bevoegdheden

De verenigingen voor dorpsbelangen hebben het moeilijk. Er lijken steeds meer taken en verantwoordelijkheden op de dorpsbelangenverenigingen af te komen, niet alleen in het belang van de leden maar ook op verzoek van de gemeente Coevorden.

Anderzijds is de animo om bestuurstaken op zich te nemen ook sterk aan het verminderen. Om ons heen zien we ook andere collega-verenigingen het ook moeilijk hebben. Dat thema kwam vorige week tijdens de jaarlijkse wijk- en dorpenronde met het college van B & W dan ook uitgebreid aan de orde.

‘Wat verwachten jullie nu van ons?’
Bestuurslid Jan Pieters legde de vraag aan de gemeente voor: wat verwachten jullie nu van ons? ‘Het kan niet zo zijn dat we allerlei taken en verantwoordelijkheden die bij de gemeente thuis horen, op ons bordje krijgen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een dorpsvisie. De gemeente heeft hoog op zijn verlanglijst dat de wijken en dorpen een eigen (toekomst-)visie ontwikkelen, maar is dat eigenlijk niet een taak van de gemeente? en zo nee: hoe krijgen we dit wel voor elkaar?’

‘Dorpsvisie geen verplichting’
Er ontstond een stevige discussie over de taakverdeling tussen gemeente en (bijvoorbeeld) Dorpsbelangen Sweel (DBS). De burgemeester gaf met klem van argumenten aan dat - om te beginnen - de dorpsvisie geen verplichting is, maar een mogelijkheid voor de dorpsbelangen om in een kader de wenselijkheden naar voren te brengen. Bovendien kan een dergelijk document voor DBS de grondslag zijn voor het te voeren beleid en voor de verdeling van een eventueel dorpsbudget.

De gemeente is hiervoor alleen maar uitnodigend. Ook is het zo dat een dorpsvisie niet een rijk geïllustreerd document van 30 kantjes hoeft te zijn, maar dat - in de woorden van Jan Heijmans - een simpele mail volstaat. Als maar duidelijk is wat de status ervan is en dat het gedragen wordt door de inwoners van, in dit geval, Zweeloo. Wel heeft DBS aangegeven dat de laatst verschenen dorpsvisie van 2015 nog actueel is.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 24 juli 2018

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel