.

.

 

.

Dorpsbelangen in gesprek met wethouder over uitbreiding AZC

Op woensdag 21 juni zijn Dorpsbelangen Aalden en Dorpsbelangen Sweel samen in gesprek gegaan met wethouder Joop Slomp.

Er werd gepraat over de uitbreiding van het AZC en de problemen die onze inwoners de laatste weken ervaren met asielzoekers. We hebben de uitkomst van de enquête ook met de gemeente besproken.

Uitbreiding is een feit
In het gesprek werd al snel duidelijk dat de uitbreiding een feit is. Hierover zijn inwoners en diverse verenigingen in Aalden/Zweeloo in september 2022 per brief geïnformeerd. Op dat moment zijn er geen bezwaren uit onze dorpen gekomen.

Veranderde situatie
Door de problemen, die we met elkaar op het moment ervaren, is dat veranderd. Het gevoel van onveiligheid is sterk toegenomen. Zowel inwoners als winkeliers ervaren overlast. We hebben de wethouder gewezen op het risico dat het jarenlang brede draagvlak onder druk komt te staan. Of sterker nog, al onder druk staat. Dat blijkt ook uit de uitkomsten van de enquête. Met de uitbreiding wordt de omvang van het centrum wel erg groot ten opzichte van het dorp. In 2012 is daarom door de gemeente en Dorpsbelangen Aalden samen bewust gekozen voor een aantal van maximaal 450 personen.

Wij vinden dat de oorspronkelijke afspraak van 450 opvangplekken meer dan voldoende is voor een klein dorp als het onze. We doen daarmee al veel meer dan andere plekken en gemeenten in Nederland.

Tijdelijke uitbreiding
Volgens de wethouder heeft het college vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en druk vanuit de landelijke overheid besloten de opvang van asielzoekers tijdelijk met 50 plekken op te schalen. De uitbreiding geldt voor een periode van twee jaar, met optie tot verlenging met nog een jaar. De wethouder heeft toegezegd beide Dorpsbelangen tijdig te betrekken wanneer het college verlenging gaat overwegen.

Stand van zaken uitbreiding
Op dit moment is men met grondwerkzaamheden bezig. Daarna worden de woonunits geplaatst. De planning is dat er vanaf 5 augustus asielzoekers opgevangen worden.

Zorgen onder inwoners
We hebben uitgebreid gesproken over de groeiende overlast en het toenemend gevoel van onveiligheid in onze dorpen. De gemeente herkent en erkent dit probleem volledig. De wethouder wil graag met inwoners in gesprek over de overlast en wil toelichten welke maatregelen zijn en worden genomen om de overlast terug te dringen. Hiervoor wordt een informatieavond gepland. Wij hebben nog de suggestie gedaan een laagdrempelig meldpunt voor onze inwoners in te stellen.

Opvang minderjarige vreemdelingen
Tijdens het gesprek kwam ook de groep van 20 minderjarige asielzoekers aan de orde. Dit staat trouwens los van de uitbreiding. Wij hebben gevraagd hier extra aandacht aan te besteden, omdat onze indruk is dat juist deze groep op het moment voor problemen zorgt. De wethouder heeft toegezegd dat er extra geld en aandacht wordt vrijgemaakt voor opvang, begeleiding en toezicht op deze groep. Zij worden op een apart deel van het centrum opgevangen en er is extra personeel aangesteld om deze groep te begeleiden. Ook hierover kunnen tijdens de informatieavond vragen worden gesteld.

Statushouders
Iedere gemeente heeft van het rijk de opdracht gekregen om een aantal statushouders in (huur)woningen te plaatsen. De beide Dorpsbelangen hebben de wethouder gevraagd om dit niet meer in ons dorp te doen. Met de aanwezigheid van het AZC levert Aalden al een onevenredig grote bijdrage. Wij vinden dat andere dorpen in de gemeente nu eerst aan de beurt zijn. Hierdoor krijgen wij wellicht meer ruimte voor starters, die graag in ons dorp willen wonen. De wethouder heeft toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Tot slot
Beide Dorpsbelangen hebben de wethouder opgeroepen in gesprek te blijven met alle betrokkenen, waaronder de direct-omwonenden. Wij vinden het van cruciaal belang dat er een oplossing wordt gevonden waarin de belangen van onze inwoners zwaar wegen. Wij roepen daarom iedereen op om naar de informatieavond te gaan en samen met de gemeente in gesprek te blijven. 

Standpunten van Dorpsbelangen Aalden en Sweel:

  • Ons dorp vangt naar verhouding veel asielzoekers op; met de uitbreiding is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van inwoners van Aalden en omgeving.
  • We leggen ons met tegenzin neer bij het al genomen besluit dat het AZC wordt uitgebreid met 50 plaatsen voor de duur van twee jaar; mits er gezorgd wordt voor een goede begeleiding en veiligheid van inwoners en asielzoekers.
  • De komende twee jaar worden er geen nieuwe statushouders in Aalden geplaatst.
  • De inwoners van onze dorpen krijgen goede en tijdige informatie en hebben een plek waar ze vragen en eventuele overlastmeldingen meteen kwijt kunnen.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel