.

.

 

.

Notulen Jaarvergadering 2018 DB Sweel

Datum: Woensdag 23 mei 2018
Tijd:      20.00 – 22.30 uur
Plaats:  Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Aanwezig:

Het bestuur:

Maartje de Boer, Jan Heijmans (voorzitter), Alex Klingenberg, Ton van den Oever (notulen), Jan Pieters, Johan Schieven.

 

De leden:

Fokje Scheffer, Lammy Kroes, Albert Kort, Jos Govaarts, Mientje Harmsen, Jan Berghuis, Jan-Piet Heederik, Martine Kamps, Anne-Marie Pieters, Rikus Ruinemans, Minie Kuipers en Willy-Anne van Stiphout.

 

Gasten:  Klaas Mulder (gemeente Coevorden), Bert Bruinsma, Jan Tienstra (De Lange Möpper), allen bij agendapunt Annelies Kampman (Steunpunt Vrijwilligerswerk Coevorden.

 

 
   

Huishoudelijk deel

 

 1. Opening door voorzitter Jan Heijmans. Aanwezig zijn 16  mensen inclusief bestuursleden van DBS.
 2. De notulen van de Jaarvergadering van 19 april 2017 worden uitgedeeld en een korte leespauze is ingelast. De notulen geven geen aanleiding tot opmerkingen.
 3. Jaarverslag 2017, wordt door de secretaris voorgelezen. De leden hebben geen opmerkingen.
 4. Jaarverslag 2017 van de penningmeester wordt uitgedeeld. Mondeling geeft penningmeester Alex Klingenberg enige toelichting op de reservering voor het Zuidenveld in relatie tot het licht negatieve saldo. Op zichzelf is dat jammer, maar het vloeit voort uit het eerder afgesproken reserveringsbeleid. Volgend jaar is er € 2200,= ter beschikking voor Zuidenveld Zweeloo. Er is verder een vraag over de aard van de bestuurskosten en met name de vergaderkosten. Alex antwoordt dat deze voortkomen uit de kosten van de jaarvergadering en de extra ledenvergadering. De bestuursvergaderingen worden bij de bestuursleden om toerbeurt thuis gehouden. Op de balans staat ook € 326 ‘In bewaring Zuidenveld’. Dit is overgebleven uit de veiling destijds en dit is geld van Sweel. Ter verdere toelichting op de bestuurskosten meldt Alex dat Univé de premie verdubbeld heeft en dan hebben we nog geluk met onze circa 100 leden. Het precieze aantal is op dit ogenblik 115.
 5. Verslag kascommissie, bestaande uit Irene Visser en Anne-Marie Pieters. Anne-Marie meldt dat de kascommissie geen onregelmatigheden heeft geconstateerd en dat het financieel overzicht een getrouw beeld geeft van het beheer in 2017.  De ledenvergadering verleent het bestuur decharge.
 6. Benoeming nieuwe kascommissie. Anne-Marie Pieters en Irene Visser zijn bereid om in 2019 voor hun tweede jaar de kascommissie te vormen. Jan Brinks is eerste reserve. Lammy Kroes is bereid om als tweede reserve te fungeren.
 7. De begroting 2017 wordt door Alex kort toegelicht. Naar aanleiding daarvan vraagt Rikus Ruinemans wie het krachtvoer betaalt voor het Dierenkampje. Alex deelt mee dat de gemeente het krachtvoer en klein en correctief onderhoud voor zijn rekening neemt. Geld gaat via de rekening van DBS naar de eigen rekening van Dierenkampje.                                                                                                                                           Naar aanleiding van de begroting wijzen Rikus Ruinemans en Mini Kuipers op de deelname van Zweeloo aan het Zuidenveld dit jaar in Dalen. De wagen wordt bij hun in de schuur gebouwd, maar er is te weinig     hulp en leiding bij het werk. Er is wel een oproep in de OEK verschenen, maar desondanks. Martine Kamps vond deze oproep te weinig concreet. Als er weer geen wagen van Zweeloo komt, dan is het te voorzien  dat andere plaatsen uit het dingspel volgend jaar ook niet bij ons willen komen. DBS besluit i.s.m. bestuur van Zuidenveld een nieuwe en concretere noodkreet in de OEK en op Facebook te plaatsen. te plaatsen en ook hun netwerk op te porren.

      8. Samenstelling bestuur: er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Alex is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herkozen. Voorzitter wijst de leden op de komende wisselingen volgend jaar en                 vraagt iedereen nog eens goed na te denken of het bestuurslidmaatschap niet iets voor hen is.

      9. Klaas Mulder, hoofd buitendienst Coevorden Noord, is gekomen om het project Ecologisch bermbeheer toe te lichten. De Lang Möpper uit Meppen heeft twee bestuursleden afgevaardigd om deze informatie naar             hun bestuur door te sluizen. Ecologisch bermbeheer is het maaien, verzamelen en afvoeren van de bermvegetatie. Dit gebeurt door het tweemaal per jaar een beperkt gebied te klepel maaien. Hierdoor verschraalt          de grond. Het is dus niet (noodzakelijk) het inzaaien met bepaalde zaden. De gemeente Coevorden heeft 5 pilots bedacht van elk een beperkt bermgebied die 5 jaar gemonitord worden. Tot 29 mei kunnen                        gegadigde dorpskernen zich hiervoor opgeven. Een voorbeeld van een mogelijke pilot in Zweeloo zijn de bermen langs de Wheem. De constructie is dat de gemeente de plannen selecteert en, indien gekozen,                  subsidieert. Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor de uitvoering. Geadviseerd wordt LTO hierbij te betrekken. Zweeloo kan dit eventueel samen met Benneveld doen. Bij de beoordeling is ook de                                      verkeersveiligheid van belang. De leden hebben geen bedenkingen tegen deelname aan een dergelijke pilot. Enkele leden zijn over deelname enthousiast.

 

Inhoudelijk deel:

 1. Annelies Kampman van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Coevorden is op verzoek van DBS bereid gevonden in de vergadering het werk van het Steunpunt toe te lichten. Zij is uitgenodigd omdat in Zweeloo een toenemend tekort aan vrijwilligers wordt gesignaleerd. Veel van de wat oudere vrijwilligers stoppen en er komt weinig aanmelding uit de jongere doelgroep. In de laatste Dorpenronde wees de burgemeester op het werk van het Steunpunt. Annelies constateert dat met name de informele zorgvraag toeneemt. Maar het steunpunt gaat breder en wil de behoefte van de diverse dorpskernen inventariseren. Binnenkort is er een informatieavond waarvoor Zweeloo zeker ook uitgenodigd wordt. Er is een vacaturebank waarvoor organisaties een vacature kunnen melden.
 2. Jos Govaarts is gevraagd de stand van zaken rond het glasvezel initiatief toe te lichten, maar allereerst neemt hij de gelegenheid te baat om een informatieavond aan te kondigen op 13 juni met betrekking tot een nieuw op te richten energie-netwerk in onze ‘postcode-roos’. Wat de glasvezel betreft, tot nu toe heeft ongeveer 77% van de wooneenheden zich als potentieel belangstellende gemeld. De gemeente dwingt tot opschaling van het netwerk door samenwerking alle initiatieven in de buitengebieden van Coevorden. Om het initiatief rendabel te laten zijn moet de begroting de grens van de Europese aanbesteding overschrijden. De Stichting Glasvezel Zuidenveld (www.glasvezelzuidenveld.nl) is opgericht met Gerhard Kippers als directeur en een Raad van Commissarissen om toezicht te houden.. In 2019 gaat gestart worden met het aanleggen van een eigen glasvezelnet en de start van de abonnementenverkoop.  Er is ondersteuning van het breedband platform ‘Verbindt Drenthe’. 
 3. Ton zet de kenmerken, voor- en nadelen uiteen van de Dorpsbudgetten voor de wijk- en dorpen organisatie en speciaal voor Zweeloo. Dat DBS ervoor gekozen heeft geen dorpsbudget aan te vragen komt door de grote nadelen voor ons als kleine gemeenschap. Er is te weinig ondersteuning voor het ontwerpen en uitvoeren van ingewikkelde objectieve procedures. De opbrengst is betrekkelijk gering en het geeft aanleiding tot sociale dilemma’s. De leden hebben begrip voor deze keuze. Wel wordt gesuggereerd om een dorpsbudget aan te vragen voor kleinere initiatieven en de grote plannen door te verwijzen naar het Stimuleringsfonds in algemene zin. We moeten vermijden dat we door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd worden.
 4. Jan Pieters geeft toelichting op de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie voor Zweeloo samen met Dorpsbelangen Aalden. Over een nieuwe Dorpsvisie voor Zweeloo merkt Jan-Piet Heederik op dat destijds in 2011 ondersteuning is gekregen van de BOKD. Daar was goede ervaring mee. Uitbreiding richting 6-dorpenoverleg is nu niet gunstig. Er is te veel verschil in opvatting en behoefte.
 5. In de rondvraag vraagt
 6.  Rikus Ruinemans aandacht voor het opruimen van de Paasbult.
 7. Wordt andermaal gepleit voor woonruimte voor starters in Aalden/Zweeloo. Dit zou weer aan de orde moeten worden gesteld in de dorpenronde.
 8. Volgende ledenvergadering vroeger in het jaar houden liefst in maart. Dan is de opkomst gunstiger en gaat het voor het Zuidenveld uit.
 9. Mientje Harmsen vraagt naar de introductie van nieuwe inwoners. Alex antwoordt dat dat nu al gebeurt met een bloemetje maar dat daar binnenkort een info-brochure aan wordt toegevoegd.
 10. Willy-Anne vestigt aandacht op het jubileum van Kunstenaarsdorp Zweeloo met diverse activiteiten.
 11. Martine Kamps bepleit een veiliger fietsverbinding vanuit de Schapendijk. Ook opnemen in het dorpenronde gesprek. Ook de leden daarvoor uitnodigen.
 12. Facebook beter gebruiken voor berichten.
 13. Het snoeien van te hoge heggen kan door de leden zelf bij de gemeente gemeld worden via coevorden.nl-inwoners-meldingen en klachten.
 14. De Dorpsbarbecue is op 14 juli.

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel