.

.

 

.

Jaarverslag DB Sweel 2018

Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2018. 

De samenstelling van het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Sweel (DBS) is in het verslagjaar 2018 ongewijzigd gebleven. Ook de functieverdeling is gelijk gebleven aan vorig jaar: Jan Heijmans, voorzitter; Ton van den Oever secretaris, Alex Klingenberg penningmeester, Maartje de Boer en Jan Pieters bestuursleden. Tegen het eind van het jaar heeft Jan Pieters zijn aftreden per eerstvolgende bestuursvergadering (dit is in 2019) aangekondigd.

Het bestuur heeft in 2018 in totaal 9 keer vergaderd, telkens bij één van de bestuursleden thuis.

Acties

 • In 2018 heeft DBS een aantal acties ondernomen vooral op het gebied van veiligheid en verkeer. Met het gemeentebestuur is overlegd over de aanleg van een nieuw fietspad langs de Schapendijk richting Schoonoord. In het verslagjaar is het daar nog niet van gekomen. Verder dan de toezegging dat de haalbaarheid onderzocht gaat worden en de eventuele inpassing in het gemeentelijke fietsplan, reikten de toezeggingen niet.
 • Met de gemeente is wederom overlegd om te voorkomen dat straatverlichting op onveilige plaatsen zou worden verwijderd. In het kader van het beleidsplan openbare verlichting wordt DBS betrokken bij het overleg over de bezuinigingen op de straatverlichting.
 • Van de gemeente zijn 5 buurtpreventie-bordjes ontvingen die bij de toegangswegen van het dorp Zweeloo zijn geplaatst om inwoners en vooral bezoekers erop te attenderen dat er een buurt-veiligheid WhatsApp-groep actief is. Naar verwachting werkt dat preventief.
 • Op 31 oktober en 8 december heeft DBS op verzoek van het plaatselijk comité een gezellige avond georganiseerd om de activiteiten van het komende Zuidenveld-feest voor te bereiden.

Dorpsgevoel en traditie

 • Ook dit jaar organiseerde DBS weer een aantal evenementen die een positieve invloed hadden op het saamhorigheidsgevoel in het dorp. Zo was er in aansluiting op de landelijke opschoondag op 24 maart de jaarlijkse zwerfvuilactie, liever gezegd het verwijderen van zwerfvuil. Dorpsbelangen Aalden zag geen kans om hieraan mee te doen. Veel vrijwilligers uit Zweeloo staken hiervoor de handen uit de mouwen. Plaatselijke bedrijven zorgden voor vervoer.
 • Ook werd op tweede paasdag samen met Aalden weer gezorgd voor een gezellig paasvuur op het Achterbarg-terrein achter het voetbalveld. De belangstelling was heel redelijk. Het geheel verliep veilig en volgens de gestelde regels.
 • Daags voor Pasen (31/3) was op het Klooster ook weer het jaarlijkse paaseitjes zoeken voor de jeugd tot 12 jaar. De plaatselijke paashaas gaf leiding aan de bijeenkomst.
 • In de zomer is ook weer de dorpsbarbecue georganiseerd door Jelmer Drewes en Jan en Lammy Kroes; het vond plaats op het erf van laatst genoemden.

Overleg

Met diverse partijen en over uiteenlopende zaken heeft DBS het afgelopen jaar overleg gevoerd.

 • Met de eigenaar van het huis naast het Dierenkampje en met de gemeente hebben we overleg gevoerd over de toegang tot het terrein in verband met de nieuwbouw van huis en parkeergelegenheid. We zijn er in goed overleg uitgekomen zonder de aanzienlijke kosten die het eventueel verleggen van het toegangspad met zich mee zou brengen.
 • Met Dorpsbelangen Benneveld en Klaas Mulder van de gemeente hebben we overlegd over deelname aan ecologisch bermbeheer in onze gemeente. Klaas Mulder heeft in de jaarvergadering bezwaren die sommige dorpsgenoten hadden, kunnen wegnemen.
 • Met de heer Krabman van de gemeente is overleg geweest over de termen waaronder we een dorpsbudget konden aanvragen.
 • Met het OV-bureau Groningen Drenthe, met de gemeente en met Willy-Anne van Stiphout is door Jan Pieters namens DBS overlegd over het openbaar vervoer. Het ging daarbij met name om het optimaliseren van de dienstregeling en van de inrichting van de bushalte als HUB.
 • DBS heeft ook deelgenomen aan de Drentse dorpendag die de BOKD in 2018 in Oosterhesselen organiseerde. In het oog lopend waren daarbij workshops over verduurzaming van dorpshuizen, over het ontwikkelen van dorpsvisies en het betrekken van de dorpsgenoten daarbij en over het nut en de functie van Dorpsbelangen in het algemeen.
 • Met de gemeente is de jaarlijkse Dorpenronde gehouden. Burgemeester Bouwmeester en wethouder Brinks, coördinator John de Vegt ontvingen op 9 juli DBS en een groot aantal belangstellenden in de Gemeentewerf. Aan de orde kwamen: fietspad Schapendijk, Openbare verlichting, subsidie-aanvraag Kunstenaarsdorp, ecologisch bermbeheer, de verkeersveiligheid, de Hub en het ontwikkelen van een dorpsvisie. Een aantal nuttige afspraken is gemaakt met zelfs twee toezeggingen van de gemeente. Het overleg verliep kritisch, maar verder in goede harmonie.
 • Met de VTRB is schriftelijk overlegd over het in ontvangst namen van een door hen aan de 6 dorpen geschonken picknickbank voor op de Brink in Zweeloo.Deze wacht nog op plaatsing.
 • Met Dorpsbelangen Aalden is tweemaal overleg gevoerd over hun verzoek tot samengaan. Zover is het niet gekomen. DBA zag kans om voltallig en zelfstandig verder te gaan.

Stimuleringsfonds

Voor de ronde 2018 van het Stimuleringsfonds is overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting, criteria, subsidiehoogte en procedure. In het algemeen konden we ons vinden in de opzet die door de gemeente was bedacht. Dorpsbelangen Sweel heeft de taak op zich genomen om een oproep te doen voor plannen, die te coördineren en in te dienen. Vervolgens heeft DBS deelgenomen aan de initiatievenmarkt en daar een beperkt aantal van de initiatieven van de andere indieners gesteund.

Bij DBS is uiteindelijk 1 plan ingediend namelijk vernieuwing van het hekwerk van het Dierenkampje. De professioneel uitziende videoboodschap van vrijwilliger Jan Pieters was succesvol. Alle aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd zodat het hekwerk met een subsidie van € 4682 kon worden toegekend.

Overleg met de gemeente over de mogelijkheden en condities voor een dorpsbudget heeft er toe geleid dat Alex Klingenberg en Johan Schieven namens het bestuur van Dorpsbelangen bij de gemeente een goed onderbouwde aanvraag voor een dorpsbudget voor de inwoners van Zweeloo hebben ingediend. Op 17 december werd een bedrag van € 8320 toegekend bestemd voor aanvragen ten laste van het dorpsbudget.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel