.

.

 

.

Notulen jaarvergadering 2019 Dorpsbelangen Sweel.

Aanwezig: Bestuur DBS: Jan Heijmans (voorzitter), Johan Schieven, Ton van den Oever, Alex Klingenberg en Maartje de Boer (notulist). 20 Leden van DBS.

Gastsprekers: Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe, Martin Courtz van de provincie Drenthe en Marc Pothof van de gemeente Coevorden.

Huishoudelijk gedeelte

1. Opening.
Jan Heijmans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Notulen jaarvergadering 23 mei 2018:
Er worden vragen gesteld over de voortgang van een aantal zaken die in de notulen vermeld zijn.

-Er wordt gevraagd wat de huidige stand van zaken is rondom de eventuele aanleg van een fietspad langs de Schapendijk. Ton vertelt dat er contact is geweest met de gemeente en verschillende politieke partijen. De gemeente geeft er geen prioriteit aan aangezien er meerdere kernen zijn die met hetzelfde probleem kampen. Er is aangestuurd op een haalbaarheidstest, maar daar is (nog) geen sprake van. Het eventueel aanleggen van een fietspad is opgenomen in het fietsenplan van de provincie Drenthe.

-Wat is de situatie rondom (het gebrek aan/problemen met) de straatverlichting? Ton vertelt dat er geen nieuws te melden is. Alex vertelt dat vvSweel  contact heeft opgenomen met DBS met de vraag of DBS aan de gemeente kenbaar wil maken dat de straatverlichting aan de Hoofdstraat richting de sportvelden erg slecht is. Jan geeft de tip dat (o.a.) problemen met de straatverlichting gemeld kunnen worden op de website van de gemeente. Daarnaast adviseert hij om, als er sprake is van minimaal 2 defecte lantaarnpalen vlakbij elkaar, aan te geven dat de hele straat een probleem heeft met de straatverlichting omdat dat een andere afdeling betreft.

3. notulen dorpsvergadering 4 april 2019
Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is rondom de eventuele verplaatsing van de brievenbus. Alex vertelt dat de gemeente heeft gezegd dat daarover contact gezocht moet worden met PostNL. Deze actie loop nog.

4. Jaarverslag van de secretaris
Ton leest het jaarverslag voor. Er wordt een vraag gesteld over het dorpsbudget en het stimuleringsfonds. Ton legt het verschil uit tussen die twee geldpotjes. Ook vertelt hij dat het nog onduidelijk is of, en zo ja op welke manier, het stimuleringsfonds zal blijven bestaan.

Verder zijn er geen vragen en op/aanmerkingen.

Hij vertelt dat het nog de vraag is hoe de dorpenronde het beste vormgegeven kan worden.  Het is noodzakelijk dat die jaarlijks plaatsvindt, maar misschien dat een andere invulling de voorkeur verdient.

5. Jaarverslag van de penningmeester
Alex neemt met de aanwezige leden het jaarverslag door. Er is een tekort van € 46,85. Alex vraagt de leden toestemming om het te onttrekken aan de algemene reserve. Daar zijn geen bezwaren tegen.

6. Verslag kascommissie
Anne-Marie Pieters en Irene Visser hebben de kas gecontroleerd. Omdat geen van beiden vanavond aanwezig kan zijn, heeft Lammy Kroes als gemachtigde goedkeuring gegeven. 

7. benoeming nieuwe kascommissie.
Er wordt een nieuwe kascommissie aangesteld, die zal bestaan uit Jan Brinks en Alfred Askes. De reserveleden zijn Anke Holman en Jan Heijmans.

8. Begroting 2019
Alex licht de begroting toe. 

Zuidenveld:
In 2012 is besloten om jaarlijks € 300,00 te reserveren voor het Zuidenveld. Hij stelt de vraag of we daar mee door moeten gaan. De leden vinden het een goed plan waarbij de vraag wordt gesteld of het bedrag niet geïndexeerd moet worden.  Alex stelt voor om het bedrag te verhogen naar € 350,00. De leden geven toestemming om het bedrag te verhogen naar € 350,00.

Onderhoudskosten AED:
Vanuit het dorpsbudget is € 1500,00 toegekend voor de aanschaf van een AED. Daarnaast moet er een onderhoudscontract worden gesloten die jaarlijks  € 89,00 (excl. btw) kost. Daar komen het herstellen van verdere gebreken en het aanschaffen van nieuwe pads bovenop. (nb: Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe vertelde later op de avond dat het ambulancepersoneel na een reanimatie nieuwe pads geeft). Alex stelt voor om die kosten te betalen vanuit het dorpsbudget, wat er op neerkomt dat van het toegekende dorpsbudget eerst de kosten van de AED worden betaald en het overgebleven geld kan worden gebruikt voor de ingediende projecten. De leden stemmen voor.

De vraag wordt gesteld hoe het in omliggende dorpen is geregeld. Alex verteld dat in Meppen het onderhoud van de AED uit het dorpsbudget wordt betaald.

9. Samenstelling van het bestuur
Volgens het rooster treden Jan Heijmans, Johan Schieven, Ton van den Oever en Maartje de Boer dit jaar af. Jan en Johan stellen zich niet herkiesbaar, Ton en Maartje wel. Alex bedankt Jan en Johan voor hun inzet van de afgelopen jaren. Ton en Maartje worden door middel van applaus herkozen. Het bestuur draagt  Annie Heins en Lammy Kroes voor als nieuwe bestuursleden. Annie en Lammy worden door middel van applaus gekozen. Ze worden van harte welkom geheten.

Een lid merkt op dat de termijn van vier van de vijf bestuursleden tegelijkertijd is afgelopen. Ze vraagt zich af of het niet beter is om dat te voorkomen. Ton beaamt dat.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Ton vertelt dat er in de statuten staat dat er in principe zeven bestuursleden moeten zijn, met als minimum vijf. Hij vraagt toestemming om de statuten te wijzigen waardoor er komt te staan dat er in principe vijf bestuursleden moeten zijn. Een lid vraagt zich af of dat noodzakelijk is aangezien er staat dat het er vijf of meer moeten zijn. Ton geeft aan dat er nu staat dat het er minimaal vijf maar in principe zeven moeten zijn. De leden stemmen toe in de aanpassing in de statuten.

10. het Van Goghpad
Alex verlaat voordat de discussie hierover begint de bestuurstafel en benadrukt, terwijl hij tussen de leden gaat zitten, dat wat hij gaat zeggen zijn persoonlijke mening is en niet de mening van het bestuur, die staat er neutraal in. Zijn bezwaar is dat hij het belangrijk vindt dat straten worden vernoemd naar mensen die belangrijk zijn geweest voor Zweeloo en niet een internationaal bekende schilder die hier een keer geweest is en de kerk heeft geschilderd. Jan vraagt de leden wat hun mening is. Er blijkt verwarring te zijn, de bordjes hangen er wel, maar het Van Goghpad is nog niet officieel geregistreerd door de gemeente, het staat nog niet in het kadaster. Iemand dacht dat het alleen de naam kreeg tijdens het Zuidenveld. Een lid van Kunstenaarsdorp Zweeloo legt de achtergrond uit bij het Van Goghpad. Door het officieel te maken, kan Kunstenaarsdorp Zweeloo aanspraak maken op subsidies en marketing rondom Vincent van Gogh. Bovendien is het aantrekkelijk voor toeristen. De meningen hierover zijn verdeeld. Een lid merkt op dat hij voor het feit werd gesteld, Kunstenaarsdorp heeft de inwoners niet op de hoogte gebracht. Ton stelt voor om de bordjes te laten hangen, maar geen verdere aanvraag te doen, waarop iemand vraagt of dat niet jammer is van alle tijd en energie die er tot nu toe in is gestoken. Er wordt afgesproken dat er een enquête zal worden gehouden onder de inwoners en dat de uitkomst daarvan wordt doorgegeven aan de gemeente.

11. Rondvraag
Aangezien de vergadering uitloopt en de gastsprekers al aanwezig zijn, wordt besloten de rondvraag over te slaan. 

Inhoudelijk gedeelte
Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe vertelt over AED’s in het algemeen en over de situatie in Zweeloo. Hij begint te vertellen hoe het principe werkt, in welke situaties burgerhulpverleners worden opgeroepen, hoe zij worden bereikt. In Zweeloo is er één AED die dagen nacht bereikbaar is, die hangt bij de sportvelden. Op dit moment zijn er achttien burgerhulpverleners in Zweeloo. Arwoud Snippe legt uit dat het belangrijker is om meer burgerhulpverleners te krijgen in Zweeloo dan meer AED’s. Om burgerhulpverlener te kunnen worden is het nodig om een reanimatiecursus te volgen en je aansluitend in te schrijven bij hartslag.nl.

Als laatste onderdeel wordt de (her)inrichting van de bushalte, die een HUB-knooppunt is, besproken. Een HUB-knooppunt moet een ontmoetingsplek met meerdere functies zijn waardoor er, als het goed is, uiteindelijk minder vervoersbewegingen per dag nodig zullen zijn. Martin Courtz van de provincie liet verschillende voorbeelden zien, van aanwezigheid van een bibliotheek tot een afhaalpunt voor boodschappen. De invulling van een HUB-knooppunt moet vanuit de inwoners komen want als het geen eigen initiatief is, wordt het geen succes. Als de inwoners een goed idee hebben, kunnen ze contact zoeken met de gemeente om te overleggen over de financiering (het ligt niet bij voorbaat vast dat de gemeente mee zal betalen), vanuit de provincie is subsidie mogelijk. Marc Pothof van de gemeente Coevorden legt uit dat het voorzieningen moeten zijn die met mobiliteit te maken hebben. Er zijn al brainstormsessies geweest, een lid vroeg wat er met die verkregen informatie is gedaan. Marc legt uit dat het middagen waren om de wensen en ideeën van de burgers te horen. Er is nog geen concreet plan, het is de bedoeling om in 2020 ‘iets’ te realiseren. Er komt waarschijnlijk een bijeenkomst waarin ook een plan van aanpak gepresenteerd zal worden. Een paar inwoners nemen vervolgens ter plekke het initiatief om een werkgroep te vormen over het hoe in te richten van de HUB. Er zal een oproep geplaatst worden in de OEK om leden te vinden voor die werkgroep. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat mensen uit de andere dorpen van harte welkom zijn in de werkgroep.

Afsluiting
Na deze afspraak sluit Jan de vergadering. Hij bedankt iedereen van harte voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit om nog even te blijven voor een hapje en een drankje.

Geplaatst 5 november 2019

 

 

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel