Artikel
Jaarverslag 2013 van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Naast de gebruikelijke maandelijkse vergaderingen kwamen de bestuursleden van Dorpsbelangen Sweel  in 2013 nog wat vaker aan de vergadertafel. Dat had vooral te maken met ons streven om gezamenlijke belangen ook samen te behartigen. Na de, door de BOKD georganiseerde, inspiratieavond voor alle dorpen in de gemeente Coevorden, sloot Wezuperbrug zich aan bij het 5DO, het vijfdorpenoverleg, dat daarmee werd omgedoopt tot 6DO.

Het 6DO is in het leven geroepen om samen een vuist te maken wanneer voorzieningen met opheffing worden bedreigd of wanneer er gezamenlijke acties nodig zijn. De punten die ingebracht worden, gaan ons allen aan. Enkele voorbeelden zijn het zwembad, de verkeersveiligheid, het dorpshuis, sportvoorzieningen, de peuterspeelzaal, leegstand, sociale woningbouw. Nog steeds kan elk dorp ook zijn eigen punten inbrengen bij de gemeente Coevorden. In 2013 heeft DB Sweel ervoor gekozen om geen aparte dorpenronde te houden.

 

Een belangrijke gezamenlijk actie was het schrijven van een brandbrief in oktober 2012 naar alle politieke partijen en de gemeenteraad en het inspreken op de conceptreactie van B&W. Helaas moesten we na de gezamenlijke dorpenronde in december 2012 herhaaldelijk vragen om de definitieve reactie, die uiteindelijk in mei 2013 kwam. Groot was onze teleurstelling dat deze exact gelijk bleek te zijn aan het concept. Na wederom een mail naar de gemeenteraad en B&W resulteerde dit in een gesprek tussen DB Sweel en dhr. Groen, die namens de gemeente ingehuurd is voor het project Burgerparticipatie.

De discussie werd afgerond tijdens een bijeenkomst op 29 januari 2014 met de zes dorpen in aanwezigheid van de wethouder. De daar gepresenteerde cijfers werden snel terzijde geschoven om eerste stappen te zetten richting een gezamenlijke aanpak van zaken die in onze dorpen spelen.

 

Dorpsbelangen Sweel is actief betrokken bij het project Burgerparticipatie van de gemeente Coevorden. Initiatieven van burgers zouden meer aangemoedigd moeten worden en de gemeente en inwoners moeten samen optrekken om zaken gerealiseerd te krijgen. Wat vooral nodig is, is een veranderende houding van het gemeentelijk apparaat. Denken in kansen in plaats van denken in onmogelijkheden en huiverend omgaan met regels en wetgeving. Om dit te leren heeft de gemeente Coevorden hiervoor externen ingehuurd.

Zelf hebben wij een inventarisatie gehouden onder alle inwoners om er achter te komen welke zaken aandacht verdienen. Hieruit zijn met name punten voor de verkeersveiligheid gekomen. Daar gaan wij komend jaar mee aan de slag.

 

We hadden in 2013 ook weer onze bekende activiteiten als de landelijke Zwerfvuilactie, het paaseieren zoeken, de inbrengdagen voor het paasvuur, dat Tweede Paasdag kon worden ontstoken en de dorpsbarbecue. Voor alle activiteiten was er steeds belangstelling. De oprichting van een publiek watertappunt op De Brink is een volgend project. Het is de bedoeling dat voorbijgangers, de fietsers en wandelaars, bij de pomp gratis hun flesje water kunnen bijvullen. Er wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden. Behalve de aanleg en aansluitkosten zijn er jaarlijks terugkerende kosten zoals het vastrecht en het verbruik.

 

DBS is blij met de verschillende initiatieven die er vanuit de bevolking, verenigingen en instellingen ontstaan. Dergelijke activiteiten ondersteunen wij van harte omdat zij bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid van ons dorp. Toen enkele inwoners uit Zweeloo zich sterk maakten om het dorp Zweeloo te promoten en deelnamen aan de verkiezing van ‘Het leukste dorp van Drenthe’,  heeft DBS een steentje bijgedragen. Dat was ook het geval bij de organisatie van Leef, de fair ten behoeve van het zwembad.  Maar ook door onze aanwezigheid hopen wij aan te geven initiatieven te waarderen. Zo waren we het afgelopen jaar bij de opening van het medisch centrum, de opening van TIP, de opening van Textiel Leeft!, de opening Kunstenaarsherberg, de opening van de

expositie Deur de Tied van de Historische Vereniging en de inloop in de Kunstenaarsherberg ter afsluiting van het jaar.

 

Ook waren we betrokken bij  het herstel van de  vlam op het oorlogsmonument, overleg met provincie over werkzaamheden aan N854 en met gemeente over omleidingsroutes door Klooster, contact met gemeenten naar aanleiding van werkzaamheden aan de molgoten in Klooster, de maatregelen om de 30 km-zone in het Klooster beter te duiden en de plannen rondom het pand Seubers.

 

Tijdens de jaarvergadering van DBS in 2013 werd eens te meer duidelijk dat er onder inwoners van Zweeloo onvrede is over de verdeling van gelden binnen het Coevorder grondgebied. Deze onvrede leidde later in het jaar tot oprichting van een nieuwe gemeentelijke partij, BBC2014, Belangen Buitengebied Coevorden. We kunnen melden dat zij in de nieuwe gemeenteraad de grootste partij zijn en  zes van de 25 raadszetels innemen.

 

Het afgelopen jaar heeft Kunstenaarsdorp Zweeloo flink aan de weg getimmerd. Er was de goedbezochte expositie Textiel Leeft en de oprichting van het Kunstenaarscafe bij Tante Sweel. De peuterspeelzaal is vertrokken, maar de opvang van de peuters kent gelukkig een doorstart. Ook de verpaupering van het pand Seubers heeft even een pas op de plaats gemaakt. De verenigingen voor Dorpsbelangen Aalden en Zweeloo hebben samen gewerkt aan de aankleding van het opstartpunt voor wandel, fiets- en kanoroutes. We zijn blij met de komst van de Zorggroep Zweeloo in het voormalig Rabobankgebouw en ook het Medisch Centrum aan de Marktstraat is een aanwinst voor ons dorp. De Spil is volledig opgeknapt en vervult dankzij de vele vrijwilligers een hele goede functie. Het initiatief om er een nieuwjaarsfeestje te houden werd helaas bij gebrek aan belangstelling afgeblazen. De Historische Vereniging had haar eerste expositie in het Frensenhoes.

Kortom Zweeloo bruist van burgerinitiatieven. Het wachten is nu op gemeenteparticipatie.

 

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto