Artikel
Jaarverslag 2014 van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Een van de eerste activiteiten van Dorpsbelangen Sweel in het nieuwe jaar is altijd het paaseitjes zoeken en het regelen van het paasvuur op Tweede Paasdag. Ze vormen net als de barbecue en de zwerfvuilactie de vaste ingrediënten op het bord van Dorpsbelangen Sweel. Leuke activiteiten waar veel inwoners plezier aan beleven. Maar Dorpsbelangen Sweel doet meer. Het is echter niet altijd direct zichtbaar voor de inwoners.

Het bestuur van DBS is ook in 2014 gevraagd actief mee te denken over verschillende zaken in ons dorp. De gemeente Coevorden doet meer en meer een beroep op haar inwoners om bepaalde voorzieningen in de been kunnen houden. Soms botst dat, omdat Coevorden meent Dorpsbelangen Sweel als doorgeefluik te kunnen inzetten. Wij vinden het echter een primaire taak van de gemeente om zelf informatie aan haar inwoners te verstrekken. Dorpsbelangen Sweel houdt graag de vinger aan de pols binnen de oude gemeentegrenzen van ons dorp om te horen en te zien wat er leeft en daar op te reageren richting de gemeente.

 

Zo is de verkeersveiligheid  een van de terugkerende items waar we aandacht voor vragen. DBS heeft in augustus verkeersdeskundige Mark Pothof  van de gemeente uitgenodigd voor een fietstocht met de kinderen van de scholen terug naar huis. Bij de knelpunten zoals de oversteek van de Hoofdstraat bij de bushalte, de oversteek naar het zwembad en de kruising Kruisstraat – Hoofdstraat, werd even stil gestaan. Pothof kon zelf ervaren hoe creatief de fietsers waren op de laatste kruising en hoe een van de bestuursleden het bijna zelf aan den lijve moest ondervinden geen voorrang te worden verleend. Pothof beaamde dat de situaties onduidelijk waren, maar het geld is op. Het terugsnoeien van een haag voor een beter uitzicht is wel gebeurd, maar het idee voor het plaatsen van een bord met waarschuwing oversteekplaats heeft geen vervolg gekregen. In de toekomst kan mogelijk een strook rood asfalt de fietsoversteekplaats (met voorrang!) ter hoogte van Karen Askes extra accentueren.  Gelukkig hebben we eerder in het jaar wel portaalborden aan het Klooster kunnen bewerkstelligen. De borden attenderen verkeersdeelnemers op het binnenrijden van een 30 kilometer-zone.

 

We hebben in 2014 projecten als ‘Burgerparticipatie’ en de ‘Coevorden verbindt Tour’ zien passeren. Ook is gevraagd een Dorpsvisie op te stellen om aan de gemeente Coevorden duidelijk te maken wat Zweeloo belangrijk vindt. We houden vast aan de uitslag van ons leefbaarheidsonderzoek uit 2010. Het gaat dan om het handhaven van de bestaande voorzieningen, behoud van het agrarisch karakter van het dorp en de wens meer woonmogelijkheden te creëren voor starters en ouderen. Denk daarbij aan sociale woningbouw, maar ook het toestaan van het opdelen van grote boerderijen tot meerdere appartementen. Zo kan ook mantelzorg verleend worden. Behalve op lokaal niveau wordt er ook nog vergaderd binnen het 6DO (de zes dorpen van Zweeloo) en sinds kort ook met meerdere buitendorpen van Coevorden.

 

Komend jaar hopen we een watertappunt op De Brink te openen. Er zijn met succes verschillende organisaties aangeschreven. Het geld voor de aanleg is rond. De klus kan starten. Voor de jaarlijks terugkerende kosten, het verbruik en het vastrecht, zoeken we nog naar middelen. Dorpsbelangen Sweel zorgt voor het afsluiten van de pomp in de winter en het herstel van eventuele schade. Om de pomp te beschermen wordt gedacht aan het plaatsen van een of meer keien.

 

 Ondanks de bezuinigingen en het alsmaar wassende aandeel van vrijwilligers is de veerkracht er bij de Zweelers nog niet uit. Vanuit de bevolking komen steeds weer nieuwe initiatieven. Dit jaar kwam daar het initiatief Pluk en Deel bij. In de kalverweides, de tuinen en fruitboomgaarden van particulieren, liepen meerdere mensen rond om fruit te verzamelen.  Er zijn totaal 300 potten appelmoes, 50 zakjes gedroogde appeltjes, stoofpeertjes en appelflappen richting de Voedselbank gegaan zonder extra financiële ondersteuning. Het project wordt voortgezet en er is nog een extra tuin aangemeld. Dorpsbelangen Sweel heeft niet direct een aandeel in dit project, maar we juichen dergelijke initiatieven zeker toe.

 

Na ruim tien jaar leegstand is nu ook de sloop van Pand Seubers een feit. Binnenkort start de bouw van een laboratorium en proefkeuken van Food Basics, een onderneming van  Jan Buining uit Aalden. De uitvoering van de plannen verliep niet geheel zonder slag of stoot, maar uiteindelijk werd aan bezwaren tegemoet gekomen en werden de resten van de oude garage verwijderd.

 

Op meerdere plaatsen in het dorp is een defibrillator aanwezig. Dorpsbelangen Sweel is betrokken bij de aanschaf van die van De Spil. Er wordt gesproken om ook in Zweeloo een netwerk op te zetten van mensen die een cursus hebben gevolgd om het apparaat te kunnen bedienen.

 

Grietina Haak heeft aangegeven te willen stoppen met de website Zweeloo-digitaal.nl Dorpsbelangen Sweel kon daar een eigen deel vullen. We zoeken nog iemand die dit wil overnemen. De webpagina kan toekomstige bewoners informeren over wat er zoal gebeurt in Zweeloo. Als Dorpsbelangen zijn we zelf ook bezig met een initiatief om nieuwe inwoners over het dorp te informeren. We werken het komend jaar aan een eigen dorpsgids.

 

 

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto