Artikel
Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen Sweel

Het jaar 2016 stond voor de vereniging Dorpsbelangen Sweel (DBS) in het teken van de bestuurswisseling die op 20 april door de ledenvergadering is goedgekeurd. Vóór die datum bestond het bestuur uit Alex Klingenberg, Elke Heidemans, Johan Schieven, Anske Pepping en Rianne Tielken. Anske en Rianne traden in 2016 af. Het bestuur werd aangevuld met Maartje de Boer, Jan Heijmans en Ton van den Oever. Aan de Kamer van Koophandel is de volgende functieverdeling binnen het bestuur doorgegeven: Jan Heijmans, voorzitter; Ton van den Oever secretaris en Alex Klingenberg penningmeester.

Het bestuur heeft in 2016 in totaal 7 keer vergaderd, telkens bij één van de bestuursleden thuis.

Acties

·  In 2016 heeft DBS een aantal acties ondernomen vooral op het gebied van veiligheid en verkeer. Naar aanleiding van opmerkingen in de ledenvergadering is de onduidelijke bewegwijzering voor fietsers rondom de bushalte in Zweeloo met medewerkers van de gemeente besproken. Dit heeft in 2016 nog niet tot aanpassing geleid. Verder is de gedateerde informatie van het informatiebord op de grens met Aalden aan de orde gesteld. Het bord is verwijderd.

·  De paaltjes en bordjes van de dichtersroute zijn hersteld met name ook met de opbrengst van de ‘Pluk en Deel’-actie in ons dorp.

·  Met dorpsbelangen Aalden is overlegd over inbraakpreventie in verband met de gestegen kleine criminaliteit in onze regio. Gelet op de maatregelen die in Aalden getroffen zijn lijkt verdere actie in Zweeloo niet urgent.

·  Op verzoek van de gemeente heeft DBS een werkbezoek georganiseerd voor circa 10 gemeenteambtenaren. De fietstocht voerde langs een aantal projecten die gefinancierd worden met subsidie van de gemeente (pannakooi, restauratie grafmonumenten) en een aantal plaatsen waar we aandacht konden vragen voor het vrijwilligerswerk in onze dorpskern (zwembad, dierenkampje, de Spil). Ook werd een bezoek gebracht aan de jubilerende smederij van Lucas Masselink. Er vond tijdens de theepauze een levendige gedachtewisseling plaats over innovatie en de plaats en functie van vrijwilligerswerk.

 

Dorpsgevoel en traditie

·  Ook dit jaar organiseerde DBS weer een aantal evenementen die een positieve invloed hadden op het saamhorigheidsgevoel in het dorp. Zo was er in aansluiting op de landelijke opschoondag de jaarlijkse zwerfvuilactie, liever gezegd het verwijderen van zwerfvuil, die samen met de scholen en dorpsbelangen Aalden was georganiseerd. Veel vrijwilligers staken hiervoor de handen uit de mouwen. Plaatselijke bedrijven zorgden voor vervoer.

·  Ook werd samen met Aalden weer gezorgd voor een gezellig paasvuur op het Achterbargterrein achter het voetbalveld. De belangstelling was heel redelijk. Het geheel verliep veilig en volgens de gestelde regels.

·  Daags voor Pasen was op het Klooster ook weer het jaarlijkse paaseitjes zoeken voor de jeugd tot 12 jaar.

·  In de zomer is ook weer de dorpsbarbecue georganiseerd door Jan Heijmans en Alex Klingenberg. Daarvoor konden we gastvrij gebruik maken van het erf van de familie Pieters.

·  We hebben ondersteuning gegeven aan de ledenwerf actie voor het Dierenkampje.

 

Overleg

Met diverse partijen en over uiteenlopende zaken heeft DBS het afgelopen jaar overleg gevoerd.

·  Met betrekking tot het Dierenkampje. Zowel met de vrijwilligers als met de gemeente hebben we overleg gevoerd naar aanleiding van een dreigende subsidie- vermindering en verplaatsing.  Ons standpunt daarbij was dat het Dierenkampje behouden moet blijven, eventueel op een andere locatie, met behoud van functionaliteiten. De locatie en subsidie zijn veilig gesteld.

·  Zowel tijdens het werkbezoek van de gemeentemedewerkers als afzonderlijk in een bestuursvergadering hebben we de werkgroep Energie van Zwembad Zweeloouitgenodigd een presentatie te houden over de plannen om de exploitatie van het zwembad efficiënter te maken door het aanwenden van zonne-energie. Naar aanleiding van deze presentatie hebben we onze steun toegezegd.

·  Met de gemeente hebben we tweemaal, samen met de collega dorpsverenigingen en –belangen, overleg gevoerd over de inrichting en uitvoering van het Stimuleringsfonds.

·  Met de destijds nieuwe opbouwwerker, Emil Woltinge, hebben we een oriënterend gesprek gehad over de knelpunten in onze regio en wat we daarvoor wederzijds kunnen betekenen.

·  Met de 5 collega dorpsbelangen binnen de voormalige gemeente Zweeloo hebben we op 11 april en 14 september (voor)overleg gehad ter voorbereiding van de jaarlijkse dorpenronde met de gemeente en van het overleg over het Stimuleringsfonds.

·  Op de jaarlijkse dorpenronde van de gemeente Coevorden met de 6 dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo is de notitie van DB Aalden besproken over de herinrichting van de bibliotheek, over de vrijstelling van OZB voor dorpshuizen, over de AED voorziening, over woonruimte voor jongeren en over de veiligheid in het verkeer en in de woonsituatie (met de wijkagent).

·  Op initiatief van de gemeente heeft DBS een bijeenkomst bijgewoond over het woon- en voorzieningenbeleid nu en in de toekomst onder de titel Woonvisie.

 

Stimuleringsfonds

Voor de ronde 2016 van het Stimuleringsfonds is overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting, criteria, subsidiehoogte en procedure. In het algemeen konden we ons vinden in de opzet die door de gemeente was bedacht. Dorpsbelangen Sweel heeft de taak op zich genomen om een oproep te doen voor plannen, die te coördineren en in te dienen. Vervolgens heeft DBS deelgenomen aan de initiatievenmarkt en daar een beperkt aantal van de initiatieven van de andere indieners gesteund.
Bij DBS zijn drie plannen ingediend waarvan er twee door de gemeente afgewezen zijn. Tenslotte is er één gehonoreerd, te weten de dakrenovatie van ons dorpshuis De Spil.

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto