Artikel
Notulen ledenvergadering Dorpsbelangen Zweeloo 2016

Datum:                    20 april 2016
Bestuur aanwezig:  Alex Klingenberg, Rianne Tielken, Johan Schieven, Elke Heidemans
Bestuur afwezig:     Anske Pepping, Maartje de Boer.
Aanwezig leden:     28 personen.
Voorzitter:               Rianne Tielken.

1. Opening en welkomstwoord

Rianne heet iedereen welkom namens het bestuur. De goede opkomst is erg prettig.

2. Notulen.

De notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen. Afgelopen jaar is door de gemeente gehoor gegeven aan de verkeersproblematiek voor overstekende schooljeugd op de Hoofdstraat. Er zijn extra borden geplaatst ter hoogte van Karin Askes en ter hoogte van het busstation.

3. Jaarverslag van de secretaris.

Het jaarverslag is mondeling doorgenomen.

4. Jaarverslag van de penningmeester.

Na de uitleg van Alex is deze goedgekeurd.

5. Kascommissie.

De financiële stukken zijn door de kascommissie goedgekeurd.
Nico Westerhuis en Bernadette de Groot worden bedankt.

6Benoeming nieuwe kascommissie.

Volgend jaar zijn Nico Westerhuis en Bertus Schuiling benoemd tot kascommissie.
Als reserve staan 1. Irene Visser en 2. Anne Marie de Wolff.

7. Begroting.

De begroting is hetzelfde als voorgaande jaren. 
Vraag: vergaderkosten. Alex geeft aan dat er een vast bedrag staat voor de vergaderingen bij iemand thuis.
Vraag: Budget dierenkampje. Alex geeft uitleg over afwijkend jaar eindbedrag.
Vraag: Vergadering Spil. Alex geeft aan dat deze kosten in de Spil te hoog werden voor onze eigen vergadering. Vergaderingen met derden worden wel in de Spil geboekt.

8. Samenstelling Bestuur.

Aftredend zijn Rianne Kroeze en Anske Pepping.
Maartje de Boer is al in ons team aan het meedraaien. Graag willen wij Jan Heijmans en Ton van den Oever voorbrengen als nieuwe leden van dorpsbelangen. Dit wordt met  applaus ontvangen door de aanwezigen.

9. Lopende zaken.

Op  dit moment lopen er een aantal projecten in het dorp die door derden worden gedragen.

9.1  Ontwikkelingen rondom het dierenkampje Zweeloo door Andre Efftink.

9.2  Pannakooi door Harry Kuipers/ Olfred Nijenbanning.

9.3  Project Eva door Jan Warmolts

 

9.1 Ideeën die geopperd zijn voor behoud dierenkampje. 

      Collectebus mee rond / bij dierenkampje
      Adoptie dier
      Firma reclamebord
      Fair gebruiken
      Op de foto met dier
      Verloting

· Vaststellen van de juridische status van en verhoudingen tussen partijen.

  De vergadering geeft unaniem aan dat het dierenkampje behouden moet worden.

  Johan geeft nog even aan dat hij invulformulieren bij zich heeft van Samenbreed.

10. Rondvraag.

. Van Aeldenrondomme zijn veel paaltjes verrot en bewegwijzering kapot:  hier wordt aan gewerkt want het is zeker nodig. We zullen Wilfried Reuvers inlichten dat er palen kapot zijn.

· Het gaat om de info borden Hoofdstraat ter hoogte van Joop Timmer en Aelderstraat ter hoogte van Jaap Hahn: twee borden aan weerszijden van de weg is overbodig.

· Dierenkampje: wordt vraagtekens bij de voorgestelde nieuwe locatie gezet. Of dit niet te druk is voor de dieren. Staan nu beschut.

· Oversteek busstation: voor fietsers is het een onoverzichtelijk waar en hoe ze ergens naar toe moeten.

. Idee busstation: Bordje op driehoek fietspad moet duidelijker hangt te hoog.

· Fietspad achter Warmolts is slecht. Veel last van boomwortels. Wellicht is een schelpenpaadje iets? Idee richting Klaas Mulder. ( pad is reeds verbeterd.)

11. Afsluiting.

Rianne sluit de vergadering. Iedereen wordt hartelijk bedankt.

 

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto