Artikel
Notulen jaarvergadering 2017, Dorpsbelangen Sweel

Datum:            woensdag 22 november 2017

Tijd:                20.00 uur  

Plaats:            Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Aanwezig:

Het bestuur:

Maartje de Boer, Jan Heijmans, Alex Klingenberg, Ton van den Oever, Johan Schieven.

Kandidaat bestuurslid:

Jan Pieters

De leden:

Geert Holties, Minie Kuipers, Anne-Marie Pieters,  Jan Tangenberg,

1. Opening door voorzitter Jan Heijmans. Hij heet de leden welkom.

2. Het bestuur heeft bij de uitnodiging voor de vergadering aangekondigd Jan Pieters voor te dragen als bestuurslid in de vacature Heidemans. Statutair benoemt de ledenvergadering nieuwe bestuursleden. Vandaar dat deze extra ledenvergadering is uitgeschreven. Jan Pieters stelt zich kort voor aan de vergadering. De secretaris constateert dat er zich geen (tegen-) kandidaten hebben gemeld. Geen van de leden vraagt over de voordracht het woord. Jan Pieters wordt bij acclamatie gekozen tot bestuurslid van Dorpsbelangen Sweel, met onmiddellijke ingang. 

3. Rondvraag

•  Jan Warmolts vraagt aandacht voor twee onveilige verkeerssituaties. Door sommige hoge heggen is bij hem voor op de Hoofdstraat een onoverzichtelijke situatie ontstaan. 30      km ter plekke zou de verkeersveiligheid ook voor fietsers ten goede komen.

•  Verder is de oversteek bij het busstation ook onoverzichtelijk. Een rotonde zou hier een oplossing kunnen zijn.

•  Mini  Kuipers suggereert om aan nieuwe bewoners een welkomstpakket te geven met informatie over verenigingen e.d. Ze vraagt ook wie van Dorpsbelangen voor een                  bloemetje zorgt.

•  Anne-Marie meldt dat contactambtenaar John de Vegt om een gesprek gevraagd heeft met de Oranjevereniging over het verlenen van een doorlopende vergunning voor                standaard evenementen die de Oranjevereniging organiseert. Een positieve ontwikkeling.

•  Verder maakt ze zich zorgen over de verkeersveiligheid op het Klooster omdat lang niet iedereen zich aan de 30 km/u houdt. Misschien markeren met rode banden of een            lichtbak met gemeten rijsnelheid.

•  Geert Holties klaagt over het snoeiwerk van de gemeente bij hem tegenover achter de bushalte. DBS verwijst ook naar de site van de gemeente/meldingen en klachten/ melding    openbare ruimte. Daar kan eenieder iets melden over een nalatigheid van de gemeentelijke werkzaamheden in de openbare ruimte. Gladheidsbestrijding, snoeien, fietspaden      vallen daar expliciet onder. Het beste kun je eerst zelf een melding doen omdat jezelf het beste weet wat en waar het probleem is. Kom je er met de opzichter van de                      buitendienst niet uit dan is het zaak om Dorpsbelangen in te schakelen.

•  Tweede melding van Geert Holties gaat over het voetpad rechts naast het Eswegje. Het groenonderhoud door de gemeente ter plekke is niet meer dan matig. Door                        overwoekering van struiken wordt het padje onbegaanbaar. DBS merkt op dat alleen het groenonderhoud tussen het padje en het Eswegje voor rekening van de gemeente komt    en dat is recentelijk nog gebeurt. Komend vanaf het Klooster richting Spil zijn op het voetpadje aan de rechterkant de struiken voor particulier onderhoud. De vorige dominee          wilde dat graag zelf doen. Naar verluid denkt de huidige dominee daar anders over en is hulp welkom.

• Het gebouwen het  Medisch centrum in Zweeloo heeft in verschillende ruimtes leegstand. Ook DBS is niet bekend wat daar de bedoeling mee is.

• Jan Tangenberg merkt op dat de veegwagen voor bladruimen minder vaak aandoet dan de andere straten in het dorp. Ook daarom adviseert DBS om de meldingen site van de    gemeente te gebruiken. DBS geeft backup voor het geval een niet werkt.

4. De sluiting van de ledenvergadering was om 20.40 uur.

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto