Artikel
Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2017

De samenstelling van het bestuur is ook in het verslagjaar 2017 gewijzigd. Met het oog op haar naderende verhuizing uit het dorp Zweeloo is Elke Heidemans tussentijds afgetreden. Voorafgaand aan  de algemene ledenvergadering heeft zich niemand kandidaat gesteld. Na een gerichte uitnodiging later in het jaar was Jan Pieters bereid om de vacature te vervullen.

Om de benoeming door de ledenvergadering te laten vaststellen, is op 22 november een extra ledenvergadering uitgeschreven en mochten we Jan als nieuw bestuurslid verwelkomen. De functieverdeling is verder ongewijzigd gebleven: Jan Heijmans, voorzitter; Ton van den Oever secretaris en Alex Klingenberg penningmeester. 

Het bestuur heeft in 2017 in totaal 7 keer vergaderd, telkens, met uitzondering van 22 november, bij één van de bestuursleden thuis.

Acties

•  In 2017 heeft DBS een aantal acties ondernomen vooral op het gebied van veiligheid en verkeer. Naar aanleiding van opmerkingen in de ledenvergadering is de onduidelijke bewegwijzering voor fietsers rondom de          bushalte in Zweeloo op ons verzoek door de gemeente aangepast. Door het plaatsen van nieuwe richtingwijzers voor de fietsers is de situatie overzichtelijker geworden.

•  Verder is, eveneens op ons verzoek, het fietspad op de T-kruising van de Hoofdstraat en de Kruisstraat rood gemarkeerd zodat de voorrangssituatie duidelijker geworden is. 

•  Het fietspadje vanaf de Hoofdstraat achter naar de volkstuintjes en het zwembad is opnieuw bestraat ten behoeve van de veiligheid van vooral de fietsende schoolkinderen.

•  Het initiatief van Margreet Schuiling voor een buurtbeveiliging-app is gepromoot en betreffende bordjes zijn bij de gemeente aangevraagd.

•  Met de gemeente is overlegd om te voorkomen dat straatverlichting op onveilige plaatsen zou worden verwijderd. Waar dat toch is gebeurd, was sprake van defecte armatuur die niet wordt vervangen. In het kader van    het beleidsplan openbare verlichting wordt DBS betrokken bij het overleg over de besparingen op en verduurzaming van de straatverlichting. 

Dorpsgevoel en traditie

•  Ook dit jaar organiseerde DBS weer een aantal evenementen die een positieve invloed hadden op het saamhorigheidsgevoel in het dorp. Zo was er, in aansluiting op de landelijke opschoondag, de jaarlijkse                      zwerfvuilactie, die samen met de scholen en dorpsbelangen Aalden was georganiseerd. Redelijk wat vrijwilligers staken op 25 maart hiervoor de handen uit de mouwen. Wat opviel was dat de hoeveelheid zwerfvuil           nogal  meeviel. Plaatselijke bedrijven zorgden verder voor vervoer.

•  De paasbult, waarvan het aansteken was gepland op 17 april, zorgde dit jaar voor een teleurstelling. De zorgvuldige voorbereiding, samen met Aalden, werd teniet gedaan doordat onbekenden op Paasochtend de bult    al in de fik staken. Jammer, vooral voorde kinderen. Het leverde wel een reportage op van RTV-Drenthe.

• Daags voor Pasen was op het Klooster ook weer het jaarlijkse paaseitjes zoeken voor de jeugd tot 12 jaar. De verschijning van de paashaas maakte het extra feestelijk.

• Dit jaar is de dorpsbarbecue, in de vorm van een Franse avond, prima georganiseerd door Henk en Edy ten Hoor en Joop en Gaby Timmer op 1 juli. Het was druk en gezellig.

•  We hebben ondersteuning gegeven aan de donateurswervingsactie voor het Dierenkampje.

•  Het Dierenkampje heeft een gift gekregen van de Pluk en deel-actie.

Overleg

Met diverse partijen en over uiteenlopende zaken heeft DBS het afgelopen jaar overleg gevoerd.

•  Met de wederom nieuwe opbouwwerker, Daan Heuver, hebben we een oriënterend gesprek gehad over de knelpunten in onze regio en wat we daarvoor wederzijds kunnen betekenen. We hebben hem geadviseerd        zijn werk bekendheid te geven via Oes Eig’n Kraantien. 

• Met betrekking tot het Dierenkampje. Nu de verplaatsingsplannen van de baan zijn, heeft DBS overleg gehad met de eigenaar van het pand tussen het dierenkampje en de Hoofdstraat over de toegang tot het kampje.     Na wat heen en weer gepraat is er uiteindelijk een compromis uit de bus gekomen dat het minst ingrijpend en kostbaar is. De toegang blijft gehandhaafd, alleen het toegangspad wordt verlegd en de parkeerplaatsen        aangepast. Een en ander met instemming van de gemeente.

•  In september is er op initiatief van de gemeente een uitwisselingsbezoek geweest. Dorpsbelangen heeft het bestuursapparaat van de gemeente bezocht en B&W zijn op bezoek (zogenaamde College-on-tour) geweest    in Zweeloo o.a. om kennis te nemen van  de verduurzamingsplannen bij het zwembad. 

•  Met de jaarlijkse dorpenronde van het gemeentebestuur van Coevorden met alle belangstellende dorpskernen, heeft DBS dit jaar op 10 juli gesproken met burgemeester Bouwmeester, wethouder Brink, wijkagent           Bonhof en coördinator De Vegt. We deden dat dit jaar zonder de andere dorpen van het 6 dorpenoverleg. We hebben gesproken over de sociale en verkeersveiligheid, over het beleidsplan openbare verlichting, over        het groenonderhoud van de gemeente, over de woonvisie van Coevorden en over het faciliteren van vrijwilligers.Het was een open en effectief gesprek.  De effectiviteit moge daar uit blijken dat, daags na het overleg,     de verkeers-, snoei- en opruimingswerkzaamheden waar we om gevraagd hadden, al uitgevoerd zijn.

• Met Dorpsbelangen Aalden hebben we gesproken over de wenselijkheid van een gezamenlijke dorpsvisie; we hebben immers nogal wat voorzieningen gezamenlijk. Daarvoor bestaat van beide zijden belangstelling.

• Eenmaal, namelijk op 9 mei, is vergaderd met het 6 Dorpenoverleg. Gesproken is over de nieuwe app van Aalden, over het G 1000 initiatief dat als een rode draad de dorpen wil verbinden en over de ingediende en         gehonoreerde aanvragen bij het Stimuleringsfonds.  

Stimuleringsfonds

Voor de ronde 2017 van het Stimuleringsfonds is bij de evaluatie van 2016 op 22 maart 2017  overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting, criteria, subsidiehoogte en procedure. In het algemeen konden we ons vinden in de opzet die door de gemeente was bedacht. Dorpsbelangen Sweel heeft de taak op zich genomen om een oproep te doen voor plannen, die te coördineren en in te dienen. In 2017 heeft zich bij ons in Zweeloo zelf geen initiatief gemeld voor het Stimuleringsfonds deel 1 (reguliere ronde). Wel heeft DBS deelgenomen aan de initiatievenmarkt op 9 november en daar een beperkt aantal initiatieven van de andere indieners gesteund. 

Initiatieven van de DBS-leden

We ontvingen in heet verslagjaar enkele mails met vragen en ideeën van onze leden. 

• De stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo heeft DBS ervan in kennis gesteld dat zij ter gelegenheid van hun eerste lustrum bij de dorpskern-grens een aantal z.g. onderborden willen plaatsen ter promotie van ons dorp als   kunstenaarsdorp. In 2018 hebben zij DBS daarvoor om financiële steun gevraagd.

• Willy-Anne van Stiphout heeft bij DBS de OV-verbinding naar en vanuit Zweeloo aan de orde gesteld. Ook vroeg zij onze aandacht voor de HUB-status van Zweeloo. HUB is een knooppunt in het net van openbaar          vervoerslijnen met extra voorzieningen ten behoeve van de reizigers. Beide punten van OV hebben we via onze contactpersoon voor OV-zaken, Jan Pieters, in 2018 opgepakt.

Deze initiatieven hebben in 2018 een vervolg gekregen. 

 

             

 

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto