Artikel
Notulen van de jaarvergadering 2011 vereniging Dorpsbelangen Sweel

Gehouden op 10 maart 2011 in De Spil te Zweeloo.

 

  1. 1. Opening

Voorzitter Willy-Anne van Stiphout opent de jaarvergadering. Er zijn 28 personen aanwezig.

Bericht van verhindering is ontvangen van Jan Berghuis en Rianne Tielken.

 

 

  1. 2. Notulen van de vorige vergadering van 19 maart 2009

De notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

 

  1. 3. Jaarverslag secretaris

Bijzondere aandacht wordt nog gegeven aan het dorpsbelevingsonderzoek. De respons op de enquête was met 81% hoog. Een aantal punten, die uit het onderzoek naar voren komen, zullen via de Deelgebiedscommissie nader worden besproken.

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

  1. Financieel jaarverslag penningmeester

Jan Warmolts deelt mee dat de activiteiten rond “De prinses van Zweeloo” zijn afgerond en het project is afgesloten. Hij stelt (onder voorbehoud van goedkeuring door de intiatiefnemers) voor het financieel overschot ten goede te laten komen aan dorpsbelangen Sweel.

 

  1. 5. Verslag kascommissie

Joris van Staaden en Wim Brinks hebben de administratie gecontroleerd. De enige vraag, die bij de controle opkwam, was het restant van de gelden van de activiteiten rond “De prinses van Zweeloo”. Deze vraag is door het voorstel van Jan Warmolts beantwoord. De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, waar de vergadering mee instemt.

 

  1. 6. Benoeming kascommissie

Joris van Staaden is aftredend. In zijn plaats wordt Riekus Ruinemans benoemd. Grietina van der Haak wordt benoemd als reservelid.

De kascommissie voor 2011 wordt gevormd door Wim Brinks en Riekus Ruinemans en Grietina van der Haak als reservelid.

 

  1. 7. Begroting 2010

Er zijn geen vragen m.b.t. de opgestelde begroting. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

De penningmeester deelt nog mee dat de subsidie van de gemeente voor 2010 is ontvangen. Voor 2011 bestaat nog onzekerheid of de subsidie wordt verleend.

 

  1. 8. Bestuursverkiezing

Albert Kort treeft af als bestuurslid. Albert heeft 3 termijnen van 3 jaar deelgenomen aan het bestuur. De voorzitter zegt het jammer te vinden dat Albert het bestuur verlaat. Hij was door zijn lange bestuursperiode het geheugen van het bestuur, kende “iedereen” en kon veel regelen en organiseren zoals o.a.de activiteiten rond het paasvuur en de zwerfvuilactie. De voorzitter overhandigt Albert de “dorpsbelangenpen”. Het welverdiende  bloemetje zal hem door de penningmeester thuis worden bezorgd.

Als nieuw bestuurslid wordt Alex Klingenberg voorgedragen. Alex wordt met applaus benoemd als bestuurslid.

 

 

 

9.    Inhoudelijk deel:

 

1.  Structuurvisie Aalden/Zweeloo.

Tijdens het overleg met de gemeente in het kader van de dorpenronde is gevraagd naar de stand van zaken rond de structuurvisie Aalden/Zweeloo. De gemeente werkt thans aan een structuurvisie voor de gehele gemeente. De structuurvisie Aalden/Zweeloo wordt in de structuurvisie voor de gemeente Coevorden opgenomen.

 

  1. Belevingsonderzoek.

Zweeloo heeft een mooi resultaat behaald met een hoge respons op de enquête. De resultaten zijn in december gepresenteerd en de prioriteiten voor ons dorp vastgesteld. Een aantal zaken zal samen met de deelgebiedscommissie moeten worden opgepakt. Op 5 april a.s. is de eerste bijeenkomst samen met de deelgebiedscommissie en de andere dorpen. Zweeloo heeft als bespreekpunten het behoud van het agrarische karakter en het behoud van de voorzieningen ingebracht.

 

De verkeersproblematiek in het dorp was ook een aandachtspunt. Op zaterdag 19 maart gaat een actie van start om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer in het dorp onder de aandacht te brengen. De actie richt zich voorlopig op het Klooster en de Kruisstraat.

N.B. Na de jaarvergadering is op verzoek van inwoners de actie uitgebreid.

 

De gemeente wil geen uitbreiding geven aan speelplaatsen. Een werkgroep werkt aan de realisatie van een ontmoetingsplek voor de jeugd.

 

De BOKD en het bestuur van de Spil zijn in overleg om het voortbestaan van de Spil te onderzoeken. Er wordt een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. De gemeente heeft geen directe relatie met de Spil. De kans is groot dat er een beroep zal worden gedaan op de bevolking en niet alleen van Zweeloo. De aanwezigen ondersteunen het idee dat de Spil moet blijven bestaan en opperen diverse ideeën.

 

De gemeente heeft gevraagd een plan uit te werken voor te plaatsen informatieborden in het dorp bij markante locaties. Het geld wat nog beschikbaar was van de activiteiten rond “de prinses van Zweeloo” kan hiervoor worden ingezet.

 

– Klaas Tromp meldt dat het pand Seubers wordt gebruikt door drugsgebruikers. Jan Warmolts geeft aan dat de politie is geïnformeerd. Door de provincie is inmiddels een plan goedgekeurd. Het is nu zaak dat de gemeente en MKB haast maken.

 

- Riekus Ruinemans deelt mee dat zaterdag a.s. de zwerfvuilaktie weer zal worden gehouden. Hij vraagt wie er komen. Het is een probleem om over voldoende wagens te beschikken. Ook is het onduidelijk wie er vanuit Aalden zullen komen.

 

- Riekus vermeldt verder dat er een flinke stapel voor het paasvuur ligt en niet alleen van takken. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem. Het is moeilijk om te voorkomen dat er al vroeg en ongecontroleerd wordt gestort. Jan Piet Hederik vraagt wat het beleid is rond het paasvuur.

Riekus antwoordt dat er netjes gestapeld moet worden. Aanvoer van takken is beperkt tot twee zaterdagen voor Pasen. Het is niet de bedoeling dat er daarvoor al takken worden gebracht.

 

- Riekus Ruinemans zegt dat de Boermarke bij het begin van het Zuidenveld een steen met bordje wil plaatsen bij de lindeboom op het driehoekje Wheempad/Marktstraat. De steen wordt geplaatst ter herinnering aan de markevergaderingen op deze plek in vroeger tijden.

 

- Jan Brinks vraagt of de structuurvisie Aalden/Zweeloo in de prullenbak verdwijnt nu er een structuurvisie voor de gehele gemeente komt. Dat zal niet het geval zijn. De uitgangspunten voor Seubers, centrumfunctie en winkels aan de Aalderstraat blijft bestaan.

De structuurvisie en de gemeente gaan niet over een oplossing voor het pand Seubers.

Jan Warmolts geeft aan dat het project “Poort van Klenckeland” een antwoord moest geven

voor een bestemming voor de locatie Seubers. De gemeente biedt mogelijkheden via een bestemmingsplan, maar de ondernemers moeten het doen.

Jan Piet Hederik geeft aan dat de verbouwing van de COOP niet betekent dat er niet verhuisd wordt. Het is allemaal een kwestie van geld.

 

- Anske Pepping licht de zwerfvuilactie op de basisscholen toe. Deze wordt vrijdag, de dag voor de landelijke actie gehouden. Voor de actie wordt door Area materiaal als hesjes, handschoenen, grijpers enz. beschikbaar gesteld.

 

- De dorpsbarbecue wordt dit jaar samen met het dorpscomité Zuidenveld georganiseerd na de schoolvakanties in september.

 

- Jan Brinks vraagt of de termijn voor de inschrijving voor een zuidenveldpakket nog wordt verlengd. Nathalie Mathijsen antwoord dat er nog tot 15 maart pakketten besteld kunnen worden. Je doet dan mee met de verloting. Ook na 15 maart kan er worden besteld.

 

-  Jan Piet Hederik geeft aan dat er met oud en nieuw in Zweeloo (de voormalige gemeente) niets te doen is. Hij verwijst naar de activiteiten die in Wezup worden georganiseerd door dorpsbelangen. Hij stelt voor iets dergelijks te organiseren in de Spil van 24.00 uur tot 2.00 uur om het nieuwe jaar in te luiden. Zijn voorstel wordt positief ontvangen. Roelof Schuiling vraagt of er misschien belangstelling is voor een dansavond. Een deel van de aanwezigen ziet hier wel iets in.

 

10.   Sluiting

De voorzitter sluit, onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezigen, de vergadering en biedt allen nog een drankje aan.

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto