Artikel
Gemeente Coevorden wil woningbouwprogramma beter afstemmen op behoeften van de markt

De gemeente Coevorden gaat kritischer kijken naar de woningbouwprogramma’s in de stad Coevorden voor de komende jaren. Doel is om het aantal te bouwen woningen en de soort woningen beter af te stemmen op de vraag. Zoals bekend krijgt de regio in de komende jaren te maken met een krimp en een veranderende samenstelling van de bevolking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de nieuwbouwprogramma’s. Om leegstand op termijn te voorkomen moet nu gesneden worden in het aantal geplande woningen en is het zaak om de te bouwen woningtypes beter op de vraag aan te laten sluiten. Dat betekent dat tot 2020 het woningbouwprogramma in de stad Coevorden met ongeveer 500 woningen moet worden bijgesteld.

Om tijdig in te spelen op de veranderende markt heeft het college de notitie ‘Woningbouwstrategie voor de stad Coevorden’ opgesteld. Hierin wordt een aanpak voorgesteld om de scheefgroei tussen vraag en aanbod tegen te gaan. Omdat met name in de stad Coevorden teveel woningen geprogrammeerd staan, richt het college eerst hier de blik op.

Van krimp naar kans

Bevolkingskrimp is de realiteit en het college wil hier oplossingsgericht mee omgaan. In sommige delen van het land is, tegen de krimp in, juist ingezet op nieuwbouw om meer mensen naar het gebied te trekken. Omdat dit in de praktijk leidt tot leegstand op andere plaatsen, kiest Coevorden liever voor het aanpassen van de woningvoorraad. Tot 2020 blijkt de bevolking in de gemeente Coevorden redelijk stabiel. Wel verandert geleidelijk de samenstelling van de bevolking: het aantal jongeren neemt af en de groep van 45- 54 jaar blijft redelijk stabiel en het aantal ouderen boven de 55 jaar neemt toe. Door deze ontgroening en vergrijzing zal de gemiddelde woningbezetting dalen: meer alleenstaande ouderen, minder gezinnen met jonge kinderen. De woningbehoefte wordt hierdoor anders en op lange termijn ook minder. Door tijdig in te spelen op dit scenario wil de gemeente Coevorden van krimp een kans maken.

Stad

Omdat met name in de stad Coevorden voor de komende jaren de grootste woningbouwprojecten gepland staan, zal de impact hier het grootste zijn. De behoefteprognose voorspelt tot 2020 een tekort van circa 450 woningen. Van de 500 woningen die teveel staan geprogrammeerd zijn circa 200 in de koop- en 300 in de huursector.

Om te komen tot een weloverwogen woningbouwstrategie zal het college de volgende uitgangspunten in ogenschouw nemen:

- men wil tijdig in spelen op krimp, er wordt erkend dat er 500 woningen teveel gepland zijn;

- er is geen noodzaak tot radicale ingrepen, er wordt een zekere mate van overmaat in de plannen geaccepteerd;

- prioriteit ligt bij het borgen van de centrumplannen;

- gemeente is niet alleen verantwoordelijk, ze wil hierover in gesprek met ontwikkelpartijen;

- Domesta zal de belangrijkste onderhandelpartij zijn in verband met het actualiseren van bestaande afspraken;

- periodieke monitoring is noodzakelijk om juiste keuzes te kunnen nemen;

- bijsturing zal maatwerk zijn;

- terughoudende opstelling tegenover nieuwe woningbouwprojecten.

Bovenstaande uitgangspunten vormen de kaders voor de verdere invulling van de woningbouwstrategie voor de stad Coevorden. Met deze uitgangspunten sorteert Coevorden voor op de toekomst om zo te zorgen voor een kwalitatieve versterking van het wonen in de gemeente. Omdat de gevolgen van de ingezette bevolkingsdaling echter niet direct zichtbaar zullen zijn, zal de gemeentelijke strategie ook de komende jaren pas daadwerkelijk vorm kunnen krijgen.

 

Zoeken in de site

Willekeurige foto